Выбрать страницу

Course

UNIT TESTING

Advanced Unit Testing
in Unity

Summer Sale с 9 по 19 августа
Summer Sale с 9 по 19 серпня

Summer Sale
закончится через:

Summer Sale
закончится через:

Summer Sale
закінчиться через:

Summer Sale
закінчиться через:

days
hour
min
sec
0 days
00 hour
00 min
sec

Обзор курса

огляд курсу

Обзор курса

огляд курсу

first-description

Основные виды тестов, такие как unit тесты и интеграционные тесты, и их различия.
Чем отличаются Play Mode и Edit Mode режимы запуска тестов в Unity и какой когда стоит использовать. Способы применения тестов, такие как: тесты логики, тесты данных, валидационные тесты сцен, тесты на соблюдение код-конвенций;

Основні види тестів, такі як unit тести та інтеграційні тести та їх відмінності.
Чим відрізняються Play Mode та Edit Mode режими запуску тестів у Unity і який колись варто використовувати. Способи застосування тестів, такі як: тести логіки, тести даних, тестування валідності сцен, тести на дотримання код-конвенцій;

second-description

Фреймворки и библиотеки, которые существенно упростят жизнь при unit-тестировании: NUnit, Fluent Assertions, Moq, NSubstitute, Roslyn. Практика Test-Driven Development, что это, когда и как её применять. Какие IDE лучше работают с тестами по сравнению с другими.
Как писать unit-тесты так, чтобы их было легко поддерживать, каких рапространённых ошибок можно избежать заранее, а также много дополнительной полезной практической информации.

Фреймворки та бібліотеки, які суттєво полегшать життя при unit-тестуванні: NUnit, Fluent Assertions, Moq, NSubstitute, Roslyn. Практика Test-Driven Development, що це, коли та як її застосовувати. Які IDE краще працюють із тестами в порівнянні з іншими.
Як писати unit-тести так, щоб їх було легко підтримувати, яких поширених помилок можна уникнути наперед, а також багато додаткової корисної практичної інформації.

three-description

Курс построен таким образом, что все необходимые знания подаются порционно и таким образом мы избегаем резкого скачка в сложности. Например, начнём мы с полезного валидационного кода, однако быстро превратим его в полноценный unit-тест, что позволит понять основную концепцию. А дальше только будем наращивать обороты на различных примерах.

Курс побудований таким чином, що всі необхідні знання подаються порційно і таким чином ми уникаємо різкого стрибка у складності. Наприклад, почнемо ми з корисного валідаційного коду, проте швидко перетворимо його на повноцінний unit-тест, що дозволить зрозуміти основну концепцію. А далі тільки нарощуватимемо обороти на різних прикладах.

four-description

Кстати, о примерах. Автор с первого урока начинает использовать реальный код проектов, который заранее не адаптирован к unit-тестированию, и специально избегает выдуманных примеров. Таким образом, фактическое применение полученных навыков будет происходить максимально гладко на реальных проектах.

До речі, про приклади. Автор з першого уроку починає використовувати реальний код проектів, який заздалегідь не адаптований до unit-тестування, і уникає вигаданих прикладів. Таким чином, фактичне застосування набутих навичок відбуватиметься максимально гладко на реальних проектах.

Для кого?

Для кого?

Этот курс предназначен для практикующих Unity разработчиков разного уровня от Junior до Senior/Team Lead.
Цей курс призначений для практикуючих Unity розробників різного рівня від Junior до Senior/Team Lead.
card card
[Junior – Middle]
[Junior – Middle]
Начинающие разработчики получат готовый инструментарий, практические решения и способы обходить распространённые ошибки в unit-тестировании, что позволит легко подключиться к команде, которая уже пишет unit-тесты, или начать писать unit-тесты с нуля на готовом проекте.
Розробники-початківці отримають готовий інструментарій, практичні рішення та способи обходити поширені помилки в unit-тестуванні, що дозволить легко підключитися до команди, яка вже пише unit-тести, або почати писати unit-тести з нуля на готовому проекті.
[Middle – Lead]
[Middle – Lead]
Для более опытных разработчиков помимо всего прочего станет понятно, как внедрять unit-тесты на уже готовых проектах, в т.ч. и с legacy кодом. Как подготовить код к тестированию. А также, как играть “вдолгую”, то есть не усложнить, а наоборот, упростить себе жизнь в будущем при помощи unit тестов.
Для досвідчених розробників також стане зрозуміло, як впроваджувати unit-тести на вже готових проектах, в т.ч. з legacy кодом. Як підготувати код для тестування. А також, як грати "в довгу", тобто не ускладнювати, а навпаки, полегшити собі життя в майбутньому за допомогою unit тестів.

кто?

хто?

Анатолий Колесник

Анатолій Колесник

Более 16 лет работает в индустрии, а это чуть меньше, чем существует .NET. Он работал в таких компаниях, как Microsoft и World Bank. А в геймдеве, как Architect, приложил свою руку к таким тайтлам, как Raid: Shadow Legends (Android, IOS) и Mech Arena: Robot Showdown (Android, IOS).
Більше 16 років працює в індустрії, а це лише трохим менше, ніж існує .NET. Він працював у таких компаніях, як Microsoft и World Bank. А в геймдеві, як Architect, приклав свою руку до таких тайтлів, як Raid: Shadow Legends (Android, IOS) і Mech Arena: Robot Showdown (Android, IOS).
linkedIn
Більше ніж 10 виступає з доповідями на різних конференціях і рівно 10 років тому виступив з першою доповіддю з unit-тестування (останню до-карантинну доповідь можна переглянути тут). Вів авторський подкаст DotBand.com, і навіть до локдауну вів локальну юзергруппу KharkivAlt.NET.

Анатолій має дуже великий досвід менторства та налаштування процесів у командах. Зокрема, на одній з останніх робіт, менш ніж за рік прокачав більше половини розробників з 7 команд з Junior рівня до Middle та Senior.

Йому цікаві bleeding edge технології, а з його досвідом, в нього успішно виходить їх застосовувати.
Более 10 лет выступает с докладами на различных конференциях и ровно 10 лет назад выступил с первым докладом по unit-тестированию (последний до-карантинный доклад можно посмотреть тут). Вёл авторский подкаст DotBand.com, а также до локдауна вёл локальную юзергруппу KharkivAlt.NET.

Анатолий имеет очень большой опыт менторства и настраивания процессов в командах. В частности, на одной из последних работ, менее чем за год прокачал более половины разработчиков из 7 команд с Junior уровня до Middle и Senior.

Ему интересны bleeding edge технологии, а с его опытом, у него успешно получается их применять.

кто?

хто?

АНАТОЛІЙ КОЛЕСНИК

АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИК

Более 16 лет работает в индустрии, а это чуть меньше, чем существует .NET. Он работал в таких компаниях, как Microsoft и World Bank. А в геймдеве, как Architect, приложил свою руку к таким тайтлам, как Raid: Shadow Legends (Android, IOS) и Mech Arena: Robot Showdown (Android, IOS).
Більше 16 років працює в індустрії, а це лише трохим менше, ніж існує .NET. Він працював у таких компаніях, як Microsoft и World Bank. А в геймдеві, як Architect, приклав свою руку до таких тайтлів, як Raid: Shadow Legends (Android, IOS) і Mech Arena: Robot Showdown (Android, IOS).
linkedIn
Більше ніж 10 виступає з доповідями на різних конференціях і рівно 10 років тому виступив з першою доповіддю з unit-тестування (останню до-карантинну доповідь можна переглянути тут). Вів авторський подкаст DotBand.com, і навіть до локдауну вів локальну юзергруппу KharkivAlt.NET.

Анатолій має дуже великий досвід менторства та налаштування процесів у командах. Зокрема, на одній з останніх робіт, менш ніж за рік прокачав більше половини розробників з 7 команд з Junior рівня до Middle та Senior.

Йому цікаві bleeding edge технології, а з його досвідом, в нього успішно виходить їх застосовувати.
Более 10 лет выступает с докладами на различных конференциях и ровно 10 лет назад выступил с первым докладом по unit-тестированию (последний до-карантинный доклад можно посмотреть тут). Вёл авторский подкаст DotBand.com, а также до локдауна вёл локальную юзергруппу KharkivAlt.NET.

Анатолий имеет очень большой опыт менторства и настраивания процессов в командах. В частности, на одной из последних работ, менее чем за год прокачал более половины разработчиков из 7 команд с Junior уровня до Middle и Senior.

Ему интересны bleeding edge технологии, а с его опытом, у него успешно получается их применять.

отзывы

Відгуки

отзывы

Відгуки

отзывы

Відгуки

что внутри?

що всередині?

УРОК, В КОТОРОМ МЫ УЧИМСЯ ВАЛИДИРОВАТЬ СЦЕНЫ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВЧИМОСЯ ВАЛІДУВАТИ СЦЕНИ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАЛИДАЦИОННУЮ
ТУЛУ В UNIT ТЕСТ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ПЕРЕТВОРЮЄМО ВАЛІДАЦІЙНУ
ТУЛУ В UNIT ТЕСТ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ РЕФАКТОРИМ КОД ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
И ПИШЕМ ТЕСТ НА ЛОГИКУ)

УРОК, В ЯКОМУ МИ РЕФАКТОРИМО КОД ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ
ТА ПИШЕМО ТЕСТ НА ЛОГІКУ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ TEST-DRIVEN DEVELOPMENT
И ХОДИМ ЗАДОМ-НАПЕРЁД

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО TEST-DRIVEN DEVELOPMENT
І ХОДИМО ЗАДОМ НАПЕРЕД

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ПИШЕМ ТЕСТЫ НА ДАННЫЕ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ПИШЕМО ТЕСТИ НА ДАНІ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ТЕСТИРУЕМ СОБЛЮДЕНИЕ
CODE-КОНВЕНЦИЙ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ТЕСТУЄМО ДОТРИМАННЯ
CODE-КОНВЕНЦІЙ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ И РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ PLAY MODE

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕСТИ ТА РЕЖИМ ТЕСТУВАННЯ PLAY MODE

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ MOCKING FRAMEWORK'И И СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ С NUGET ПАКЕТАМИ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО MOCKING FRAMEWORK'И ТА СКЛАДНОЩІ РОБОТИ З NUGET-ПАКЕТАМИ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ IDE И ASSERTIONS FRAMEWORK'И

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО IDE ТА ASSERTIONS FRAMEWORK'И

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ЗАПУСКАЕМ ТЕСТЫ В UNITY CLOUD BUILD'Е

УРОК, В ЯКОМУ МИ ЗАПУСКАЄМО ТЕСТИ В UNITY CLOUD BUILD'І

УРОК, В КОТОРОМ МЫ УЧИМСЯ ВАЛИДИРОВАТЬ СЦЕНЫ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВЧИМОСЯ ВАЛІДУВАТИ СЦЕНИ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАЛИДАЦИОННУЮ ТУЛУ В UNIT ТЕСТ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ПЕРЕТВОРЮЄМО ВАЛІДАЦІЙНУ ТУЛУ В UNIT ТЕСТ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ РЕФАКТОРИМ КОД ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И
ПИШЕМ ТЕСТ НА ЛОГИКУ)

УРОК, В ЯКОМУ МИ РЕФАКТОРИМО КОД ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТА
ПИШЕМО ТЕСТ НА ЛОГІКУ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ TEST-DRIVEN DEVELOPMENT И ХОДИМ
ЗАДОМ-НАПЕРЁД

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО TEST-DRIVEN DEVELOPMENT І ХОДИМО
ЗАДОМ НАПЕРЕД

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ПИШЕМ ТЕСТЫ НА ДАННЫЕ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ПИШЕМО ТЕСТИ НА ДАНІ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ТЕСТИРУЕМ СОБЛЮДЕНИЕ CODE-КОНВЕНЦИЙ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ТЕСТУЄМО ДОТРИМАННЯ CODE-КОНВЕНЦІЙ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ И РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ PLAY MODE

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕСТИ ТА РЕЖИМ ТЕСТУВАННЯ PLAY MODE

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ MOCKING FRAMEWORK'И И СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ С NUGET ПАКЕТАМИ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО MOCKING FRAMEWORK'И ТА СКЛАДНОЩІ РОБОТИ З NUGET-ПАКЕТАМИ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ IDE И ASSERTIONS FRAMEWORK'И

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО IDE ТА ASSERTIONS FRAMEWORK'И

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ЗАПУСКАЕМ ТЕСТЫ В UNITY CLOUD BUILD'Е

УРОК, В ЯКОМУ МИ ЗАПУСКАЄМО ТЕСТИ В UNITY CLOUD BUILD'І

УРОК, В КОТОРОМ МЫ УЧИМСЯ ВАЛИДИРОВАТЬ СЦЕНЫ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВЧИМОСЯ ВАЛІДУВАТИ СЦЕНИ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАЛИДАЦИОННУЮ ТУЛУ В UNIT ТЕСТ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ПЕРЕТВОРЮЄМО ВАЛІДАЦІЙНУ ТУЛУ В UNIT ТЕСТ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ РЕФАКТОРИМ КОД ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПИШЕМ ТЕСТ НА ЛОГИКУ)

УРОК, В ЯКОМУ МИ РЕФАКТОРИМО КОД ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ТА ПИШЕМО ТЕСТ НА ЛОГІКУ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ TEST-DRIVEN DEVELOPMENT И ХОДИМ ЗАДОМ-НАПЕРЁД

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО TEST-DRIVEN DEVELOPMENT І ХОДИМО ЗАДОМ НАПЕРЕД

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ПИШЕМ ТЕСТЫ НА ДАННЫЕ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ПИШЕМО ТЕСТИ НА ДАНІ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ТЕСТИРУЕМ СОБЛЮДЕНИЕ CODE-КОНВЕНЦИЙ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ТЕСТУЄМО ДОТРИМАННЯ CODE-КОНВЕНЦІЙ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ И РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ PLAY MODE

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО ІНТЕГРАЦІЙНІ ТЕСТИ ТА РЕЖИМ ТЕСТУВАННЯ PLAY MODE

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ MOCKING FRAMEWORK'И И СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ С NUGET ПАКЕТАМИ

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО MOCKING FRAMEWORK'И ТА СКЛАДНОЩІ РОБОТИ З NUGET-ПАКЕТАМИ

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ИЗУЧАЕМ IDE И ASSERTIONS FRAMEWORK'И

УРОК, В ЯКОМУ МИ ВИВЧАЄМО IDE ТА ASSERTIONS FRAMEWORK'И

УРОК, В КОТОРОМ МЫ ЗАПУСКАЕМ ТЕСТЫ В UNITY CLOUD BUILD'Е

УРОК, В ЯКОМУ МИ ЗАПУСКАЄМО ТЕСТИ В UNITY CLOUD BUILD'І

Стоимость

Вартість

Продажи на территории РФ и РБ не осуществляются

Продаж на території РФ и РБ не здійснюється

Вы можете использовать промокод внутри корзины
Ви можете використовувати промокод у кошику
archi
480 $

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course

Unit Testing

Vanilla

14
Videos
100+
Students
5h 43m
Time

Buy Now

• ДОСТУП ДО ВІДЕО І ДИСКОРД-КОМ'ЮНІТІ

• ДОСТУП К ВИДЕО И ДИСКОРД-КОМЬЮНИТИ

• ДОСТУП К РЕПОЗИТОРИЮ С КОДОМ ДЕМО-ПРОЕКТА, УДОБНО РАЗБИТОГО НА УРОКИ

• ДОСТУП К РЕПОЗИТОРИЮ С КОДОМ ДЕМО-ПРОЕКТА, УДОБНО РАЗБИТОГО НА УРОКИ

• ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ В ЧАТЕ

• ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ В ЧАТЕ

archi
702 $
d
h
m
s
0 d
00 h
00 m
00 s
Course

Unit Testing

Standart

14
Videos
100+
Students
5h 43m
Time

Мест нет

• ВСЕ, ЩО В VANILLA

• ВСЕ, ЧТО В VANILLA

• ІНДИВІДУАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗАВДАНЬ І ВАШИХ ІДЕЙ У ФОРМАТІ КОД-РЕВ'Ю

• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАДАНИЙ И ВАШИХ ИДЕЙ В ФОРМАТЕ КОД-РЕВЬЮ

• РОЗБІР ЗАВДАНЬ, ІДЕЙ ТА ДИСКУСІЇ ЩОДО ПРОДАКШН-РІШЕНЬ, ДОДАТКОВИХ ФРЕЙМВОРКІВ І ПР. НА ЩОТИЖНЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СТРИМАХ

• РАЗБОР ЗАДАНИЙ, ИДЕЙ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДАКШН-РЕШЕНИЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФРЕЙМВОРКОВ И ПР. НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ОБЩИХ СТРИМАХ

Консультация

Консультація

Нужна консультация по любой вашей
проблеме (как технической, так и в
процессах)?
Ответим на все вопросы и со всем
разберемся!
Потрібна консультація щодо будь-якої
вашої проблеми (як технічної, так і в
процесах)?
Відповімо на всі запитання та з усім
розберемося!
*кроме вопросов по шейдерам и тех арту 🙂
*крім питань щодо шейдерів та тех арту 🙂

НЕСКОЛЬКО КУРСОВ ВМЕСТЕ – НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ!

КІЛЬКА КУРСІВ РАЗОМ – НАБАГАТО ДЕШЕВШЕ!

archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Architecture

Vanilla

145
Videos
100+
Students
5h 43m
Time
archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Anatoly Kolesnik

Unit Testing

Vanilla

14
Videos
100+
Students
5h 43m
Time

Architecture (Vanilla) + Unit Testing (Vanilla)

archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

MasterClass
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Team Lead

Vanilla

16
Videos
82
Students
1h 45m
Time
archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Architecture

Vanilla

145
Videos
325
Students
16h 40m
Time

Architecture (Vanilla) + TeamLead (Vanilla)

archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

MasterClass
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Team Lead

Vanilla

16
Videos
82
Students
1h 45m
Time
archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Anatoly Kolesnik

Unit Testing

Vanilla

14
Videos
100+
Students
5h 43m
Time

Unit Testing (Vanilla) + TeamLead (Vanilla)

Architecture (Vanilla) + Unit Testing (Vanilla)

Architecture (Vanilla) + TeamLead (Vanilla)

Unit Testing (Vanilla) + TeamLead (Vanilla)

archi
d
h
m
s
0 d
00 h
00 m
00 s
Course
by: Alex Naumenko
Kate Revvo

Architecture

Standart

145
Videos
325
Students
16h 40m
Time
archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Anatoly Kolesnik

Unit Testing

Vanilla

14
Videos
100+
Students
5h 43m
Time

Architecture (Standart) + Unit Testing (Vanilla)

archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

MasterClass
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Team Lead

Vanilla

16
Videos
82
Students
1h 45m
Time
archi
d
h
m
s
0 d
00 h
00 m
00 s
Course
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Architecture

Standart

145
Videos
325
Students
16h 40m
Time

Architecture (Standart) + TeamLead (Vanilla)

Architecture (Standart) + Unit Testing (Vanilla)

Architecture (Standart) + TeamLead (Vanilla)

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫСТРО СТАТЬ ПРОФИ – ВСЕ КУРСЫ СРАЗУ:

ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ШВИДКО СТАТИ ПРОФІ – ВСІ КУРСИ ВІДРАЗУ:

archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

MasterClass
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Team Lead

Vanilla

16
Videos
82
Students
1h 45m
Time
archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Oleksii Naumenko
Kateryna Revvo

Architecture

Vanilla

145
Videos
100+
Students
5h 43m
Time
archi

ДОСТУПЕН СРАЗУ

доступний відразу

после покупки

після покупки

Course
by: Anatoly Kolesnik

Unit Testing

Vanilla

14
Videos
100+
Students
5h 43m
Time

Architecture(Vanilla) + Unit Testing (Vanilla) + Team Lead (Vanilla)

Architecture(Vanilla) + Unit Testing (Vanilla) + Team Lead (Vanilla)

нам доверяют:

нам довіряють: